skip to Main Content

Aanbiedingen / Overeenkomsten

Alle aanbiedingen van De Jager BV zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Jager BV. De Jager BV is gerechtigd om uw bestelling te weigeren dan wel speciale voorwaarden aan uw bestelling te verbinden.

Bestellingen

Wij kunnen uw order alleen behandelen als deze schriftelijk, per fax of e-mail is geplaatst. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW, prijswijzigingen, zet en drukfouten voorbehouden. Annulering van de order kan alleen plaats vinden met instemming van De Jager BV en een vergoeding van tenminste 25% van het orderbedrag. Voor maatwerk en producten die niet op voorraad zijn dus apart geproduceerd/besteld worden geldt een afname verplichting.

Leveringen

Vooraf gaande aan de levering zullen wij u informeren over de afleverdag. Alle producten worden afgeleverd tussen 8 en 6 uur. Indien er sprake is van een afwijkend leveradres verzoeken wij u dit kenbaar te maken op het bestelformulier. Indien er op het door u opgegeven adres niemand aanwezig is zijn wij helaas genoodzaakt om de extra gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.

Betalingen

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders aangegeven. Betalingen dienen vooraf te geschieden of indien mogelijk onder rembours waarbij extra kosten in rekening worden gebracht. Leveringen op factuur zijn alleen mogelijk met instemming van De Jager BV en dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan.

De Jager BV behoudt zich het recht voor om met de door de wederpartij verstrekte gegevens kredietinformatie in te winnen en indien nodig een andere betaalwijze voor te stellen. Iedere betaling van de wederpartij strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en incasso- en

administratiekosten aan de Jager BV en vervolgens ter voldoening van de openstaande vordering in de volgorde van ouderdom.

Verzendkosten

Onze verzendkosten zijn berekend op levering gelijkvloers, goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het pand. Voor de Waddeneilanden gelden hogere verzendkosten.

Garantie

Op alle door ons geleverde apparatuur krijgt u garantie voor zover deze door de leverancier aan verkoper wordt gegeven. Dit kan zijn: volledige garantie of op onderdelen. Bij beschadigingen, onoordeelkundig gebruik of reparatie voorkomend uit een stroomstoring komt de garantie te vervallen. Wij staan in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door ons geleverde zaken, voor een door ons aangegeven periode. Tevens garanderen wij dat het geleverde voldoet aan de voorschriften van het ijkwezen, indien het geleverde geijkt is geleverd. Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij:

  • enige verplichting jegens ons niet stipt nakomt,
  • door derden reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten of wijzigingen aanbrengt dan wel laat aanbrengen,
  • het geleverde niet volgens de voorschriften gebruikt,
  • de garantieperiode laat verlopen zonder enige klacht
  • Schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik alsmede schade ontstaan door agressieve producten/stoffen bijvoorbeeld zout, pekel, zuren, marinades en alle andere producten die de werking of gebruik van het geleverde apparaat aan tasten of onmogelijk

Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons – rechtstreeks – binnen 8 dagen na levering van de betreffende zaken schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Uitwendige schade dient echter direct vermeld te worden op de vrachtbrief/afleverbon. Indien de schade niet vermeldt wordt op de vrachtbrief/afleverbon kan de koper geen aanspraak maken op enige vergoeding. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de ons te bepalen voorwaarden.

Storingen

Storingen kunt u op alle werkdagen per fax, e-mail of telefonisch bij ons melden. Voor kleine apparatuur kunnen wij u vragen deze op te sturen.

Aansprakelijkheid

Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake onder andere (producten) aansprakelijkheid zijn wij niet gebonden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel hij de wederpartij als bij derden. Onverminderd de dekking van onze aansprakelijkheidsassuradeuren zal onze eventuele aansprakelijkheid nimmer meer bedragen dan de netto factuurwaarde van de betreffende zaken. De wederpartij vrijwaart ons uitdrukkelijk voor verdergaande schadeclaims van hemzelf en/of van derden dienaangaande. Voldoening aan onze eventuele garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding.

Verzuim; rente en kosten

De wederpartij zal in gebreke zijn door het enkele verloop van de termijn binnen welke een betaling of de voldoening aan een andere verplichting had dienen te geschieden, zonder dat daarvoor een nadere aanmaning, sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist. Indien een door de wederpartij aan de leverancier verschuldigde betaling niet tijdig geschiedt zal de wederpartij met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken aan de leverancier

automatisch een vertragingsrente verschuldigd worden van anderhalf procent (1½%) per maand, onverminderd de overige aan de leverancier alsdan toekomende rechten; voor de berekening van deze vertragingsrente zal een reeds aangevangen doch niet voltooide maand voor een gehele maand meetellen. De genoemde vertragingsrente van 1½% per maand is een minimumrente, en in geval deze rente op jaarbasis berekend te eniger tijd minder dan 5% hoger mocht zijn dan de officiële in Nederland toepasselijke wettelijke rente zal deze vertragingsrente automatisch zijn verhoogd zodanig dat zij op jaarbasis berekend 5% hoger is dan de wettelijke rente. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten inclusief de kosten van door de leverancier te maken kosten voor rechtsbijstand en juridisch advies, komen voor rekening van de wederpartij.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de wederpartij verschuldigde bedrag inclusief de daarover verschuldigde rente, onverminderd het recht van de leverancier om vergoeding door de wederpartij van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door ons aan de wederpartij geleverde of nog te leveren zaken blijven ons eigendom zolang wij nog enig bedrag verband houdende met de geleverde zaken of nog te zaken te vorderen hebben. Zolang wij nog enig bedrag ter zake van het geleverde te vorderen hebben, is de wederpartij verplicht alle door ons aan hem verkochte en geleverde zaken in zijn kantoor c.q. zijn bedrijf separaat en duidelijk identificeerbaar op te slaan. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij is, zonder enig behoud, verplicht alle medewerking te verlenen teneinde ons de zaken ter hand te stellen.

Back To Top